Sociale voorzieningen

Deze update kwam tot stand dank zij de medewerking van de Christelijke Mutualiteit Limburg CML

1. Financiële tegemoetkomingen

Ziekte en invaliditeitsuitkering.

Stelsel voor werknemers:

Het 1ste jaar spreekt men van primaire uitkering. Tot de 31ste dag betaalt de mutualiteit 60% van het verloren loon na uitputting van het gewaarborgd loon. Vanaf de 31ste dag van arbeidsongeschiktheid wordt de uitkering vastgesteld in functie van de gezinssamenstelling. Gezinshoofden en alleenstaanden krijgen 60% van het verloren loon en samenwonenden krijgen 55% van het verloren loon. De refertemaand is de maand voorafgaand aan de maand waarin de titularis arbeidsongeschikt werd erkend.

Het 2de en de volgende jaren spreekt men van invaliditeitsuitkering. De vergoeding bedraagt:

 -  of 65% voor een werknemer met personen ten laste mits bepaalde voorwaarden
    vervuld zijn,)
 -  of 50% als alleenstaande,
 -  of 40% als samenwonende.

Stelsel voor zelfstandigen:

De eerste maand is niet vergoedbaar.

Vanaf de tweede t.e.m. de twaalfde maand spreekt men over primaire uitkering. De uitkering verschilt naargelang men al dan niet één persoon ten laste heeft.
Vanaf het 2de en de volgende jaren spreekt men van invaliditeitsuitkeringen. De uitkering verschilt eveneens naargelang men:

 -  Al dan niet één persoon ten laste heeft,
 -  Het bedrijf stopgezet heeft en
 -  De gelijkstelling toegekend is.

Gewaarborgd inkomen (pensioenwetgeving)

Kan aangevraagd worden vanaf de wettelijke pensioenleeftijd door diegenen die niet de kans hebben gehad voor een beroepsloopbaan op te bouwen, of waarvan het beroepsverleden heel kort is geweest. Een onderzoek naar de bestaansmiddelen wordt verricht. Het onderzoek gebeurt amtshalve wanneer een pensioenaanvraag wordt ingediend.

Overlevingspensioen

Zijn pensioenrechten die afgeleid zijn van de loopbaan van de overleden partner en kunnen op gelijk welke leeftijd ingaan. Beneden de leeftijd van 45 jaar is het bewijs van kinderlast vereist of 66% invaliditeit.

Info:
Rijksdienst voor Pensioenen
Zuidertoren
1060 Brussel
Voor pensioenen als werknemer of zelfstandige.

Ministerie van Financiën
Administratie der Pensioenen
Kruidtuinlaan 50
1010 Brussel
voor ambtenaren

Opmerking: Gewaarborgd inkomen bestaat enkel in de private sector. Bij ambtenaren bestaat geen leeftijdsvoorwaarde voor overlevingspensioen.

Inkomensvervangende tegemoetkoming

Deze wetgeving wijzigt vermoedelijk op 1 juli 2003
Voorwaarden:

Het verdienvermogen moet verminderd zijn tot één derde van het normaal verdienvermogen.
 -  Belg zijn en in België verblijven (uitzonderingen voor andere nationaliteiten)
 -  Minstens 21 jaar oud zijn
 -  Niet over meer bestaansmiddelen beschikken dan bepaald door de wet.
 -  Het bedrag is verschillend naargelang de leefsituatie ( alleenstaand, samenwonend,
    gehandicapten met personen ten laste.)

Integratietegemoetkoming

De graad van zelfredzaamheid wordt bepaald in functie van:
 -  verplaatsingsmogelijkheden
 -  sociaal contact,
 -  bereiden en nuttigen van voedsel,
 -  onderhoud van de woning,
 -  persoonlijke hygiëne,
 -  leven zonder toezicht.
 -  Kat.1: 7 – 8 punten
 -  Kat. 2: 9 – 11 punten
 -  Kat. 3: 12 – 14 punten
 -  Kat. 4: 15 – 18 punten

De uitkering is afhankelijk van de graad van zelfredzaamheid en het inkomen.

Info:

Ministerie van Sociale Voorzorg
Dienst voor Tegemoetkomingen aan Gehandicapten

Zwarte Lievevrouwestraat 3 C
1000 Brussel

De "Ziekte-uitkering" (Inkomensvervangende uitkering)

Voor mensen die gewerkt hebben

Wie krijgt wat?

Hoeveel iemand, die omwille van ziekte of handicap niet meer kan werken, ontvangt hangt af van:
- De duur van de ziekte;
- De gezinssituatie;
- Het statuut: werknemer of zelfstandige.

a. De duur van de ziekte

Er zijn twee soorten van (inkomensvervangende) uitkering:
- De uitkering tijdens het eerste jaar dat men niet meer kan werken noemt men “primaire arbeidsongeschiktheidsuitkering (komt van het latijn primus: eerst).
- De uitkering voor de daaropvolgende jaren dat men niet meer kan werken noemt men “invaliditeitsuitkering”.

b. De gezinssituatie

Drie soorten gezinssituaties bepalen hoeveel iemand krijgt:
- Gezinshoofd of een persoon met “anderen ten laste”.
Voor de ziekteverzekering is iemand “gezinshoofd” of “persoon met anderen ten laste” indien de partner niet meer verdient dan 687,10€ per maand.
Bij gebrek aan partner, indien een andere persoon ten laste een inkomen heeft dat lager is dan 687,10€ per maand.
- Alleenstaand.
Voor de ziekteverzekering is iemand alleenstaand indien er niemand inwoont en men geen personen ten laste heeft.
- Samenwonend.
Voor de ziekteverzekering is iemand samenwonend indien de partner, of bij gebrek aan partner, indien andere gezinsleden méér verdienen dan 687,10€.

c. Het statuut werknemer of zelfstandige

- Werknemer
Voor werknemers is het loon dat men verdiende bepalend voor de uitkering die men ontvangt. Men krijgt namelijk een percentage van het brutoloon dat men verloren heeft omwille van ziekte of handicap.
- Zelfstandigen
Voor zelfstandigen zijn de verloren inkomsten niet bepalend voor de uitkering. Zelfstandigen krijgen een vast bedrag.

Hoeveel krijgt men minimaal, hoeveel maximaal?

a. Inkomensvervangende uitkering aan werknemers.

Primaire arbeidsongeschiktheid (eerste jaar van de ziekte)
Gezinssituatie % van het verloren brutoloon Minimum per dag Maximum per dag
Gezinshoofd 60% 37,23€ 59,54€
Alleenstaand 60% 30,02€ 59,54€
Samenwonend 55% 26,65€

54,58€

Invaliditeitsuitkering (de daarop volgende jaren)

Gezinssituatie % van het verloren brutoloon Minimum per dag (*) Maximum per dag
Gezinshoofd 65% 37,23€ 59,54€
Alleenstaand 50% 30,32€ 39,69€
Samenwonend 40% 26,25€ 39,69€

(*) indien men voldoende gewerkt heeft en voldoende verdiende, anders ontvangt men het bestaansminimum.

b. Inkomensvervangende uitkering aan zelfstandigen.

Primaire arbeidsongeschiktheid (het eerste jaar van de ziekte)
Gezinssituatie Vast bedrag per dag
Gezinshoofd 29,93€
Zonder personen ten laste 22,45€

Invaliditeitsuitkering (de daarop volgende jaren)

Gezinssituatie Vast bedrag per dag
Gezinshoofd 33,04€ (*)
Zonder personen ten laste 24,78€ (*)

(*) bedragen voor zelfstandigen die hun bedrijf stopgezet hebben; zelfstandigen die hun bedrijf niet stopzetten ontvangen iets minder:
   - gezinshoofden: 30,13€ per dag;
   - zonder personen ten laste : 22,60€ per dag

TEGEMOETKOMING VOOR MINDER-VALIDEN

De “INKOMENSVERVANGENDE UITKERING”

Wie krijgt wat?

De allereerste voorwaarde is dat de zieke of gehandicapte persoon zelf of zijn wettelijke of feitelijke partner over geen of beperkte bestaansmiddelen beschikt. Het bestaansminimum is de grens. Wie daar overgaat krijgt niets.
Hoeveel iemand krijgt hangt volledig af van zijn/haar woonsituatie.
Drie soorten woonsituaties bepalen hoeveel iemand krijgt: (zal wijzigen op 1 juli)

- Met “andere” ten laste.

Voor deze regelgeving is iemand met “andere ten laste” iemand die :
   óf gehuwd is óf samenwoont met iemand van het andere geslacht die geen familie is;
   óf minstens één kind jonger dan 25 jaar ten laste heeft;
   óf minder dan een jaar feitelijk gescheiden is.

- Samenwonenden.

Voor deze regelgeving is “samenwonend” iemand die samenwoont met een andere persoon die niet beantwoordt aan de voorwaarden “personen ten laste”.

- Alleenstaanden

Voor deze regelgeving is “alleenstaande” iemand die:
   óf alleen woont;
   óf langer dan één jaar feitelijk gescheiden is en alleen woont of wettelijk gescheiden is.

Hoeveel krijgt men maximaal, hoeveel gemiddeld?

a. Inkomensvervangende tegemoetkomingen aan gehandicapten.

Inkomensvervangende tegemoetkomingen aan gehandicapten
Woonsituatie Maximale tegemoetkoming per jaar Gemiddelde tegemoetkoming per maand
Met personen ten laste 9.342,60€ per jaar 778,55€
Alleenstaand 7.006,87€ per jaar 583,90€
Samenwonend 4.671,67€ per jaar 389,30€

2. Vrijstellingen, verminderingen en voordelen

Speciale parkeerkaart

Voorwaarden :
 -  permanente invaliditeit van 80%
 -  een vermindering van zelfredzaamheid van ten minste 12 punten.
 -  50% invaliditeit van de onderste ledematen.
 -  Volledige verlamming of amputatie van de bovenste ledematen.
 -  Een burgerlijk of oorlogsinvaliditeit van ten minste 50%
 -  Score 2 op rubriek verplaatsingen van formulier 4

Aanvragen:
    Ministerie van Sociale Voorzorg
    Dienst Gehandicaptenbeleid
    Zwarte Lievevrouwstraat 3C
    1000 Brussel
 

Vrijstelling B.T.W. en verkeersbelasting op voertuigen

Voorwaarden:
 -  handicap van 50% aan de onderste ledematen.
 -  Volledig blind zijn.
 -  Amputatie van bovenste ledematen.
 -  Oorlogsinvalide met een invaliditeitspercentage van 50%
Soorten vrijstelling:

 -  Vrijstelling B.T.W. bij aankoop (6% i.p.v. 25% bij aankoop en later terugbetaling van 6%)
 -  Vrijstelling van jaarlijkse verkeersbelasting.
 -  Vrijstelling van inschrijvingsbelasting

Aanvraag:
    hoofdkantoor van de B.T.W. en bij aankoop via garage

 

Vermindering Openbaar Vervoer

Voorwaarden:
 -  beschikken over het W.I.G.W.-statuut of uitkering als gehandicapte ontvangen of
    ingeschreven in Vlaams Fonds.
 -  gezinnen met 3 kinderen ten laste

Aanvraag:
    Station N.M.B.S. en Bond van Grote en Jonge Gezinnen

Sociaal tarief voor Gas en Elektriciteit (in afwachting van wijziging op 1 juli 2003)

Aanvraag moet ingediend worden bij de plaatselijke gas- en elektriciteitsmaatschappij: deze aanvraag moet vergezeld zijn van een wettig attest, zijnde:
 -  door vermelding van een “S” op het strookje uitbetaald door het Ministerie van
    Financiën in opdracht van het Ministerie van Sociale Voorzorg.
 -  indien de uitkering gebeurt door de R.V.P. wordt jaarlijks een attest afgeleverd,
    samen met de fiscale fiche

Kijk en Luistergeld

 Vermindering abonnementsgeld kabeltelevisie: 12 punten. Bevragen bij de verstrekker.

Sociaal Telefoontarief

Voorwaarden:
 -  minstens 18 jaar oud zijn en 66% invalide (+voorwaarden i.v.m. woonsituatie)
 -  65 jaar oud zijn, alleen wonen of samenwonen met een persoon van +60
 -  voldoen aan voorwaarden van inkomsten en gezinssamenstelling

Aanvraag:
    Regie van Telegraaf en Telefonie Belgacom

Vermindering personenbelasting

Voorwaarden:
    Getroffen zijn door lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van +66% van
    voor de leeftijd van 65 jaar.

Aanvraag:
    Ontvanger der Directe belastingen

Vermindering onroerende voorheffing

Voorwaarden:
    Getroffen zijn door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van +66%
    van voor de leeftijd van 65 jaar.

    Wordt automatisch toegekend.

Huurvermindering van sociale woning

Voorwaarden:
    +66% ongeschikt erkend zijn

Aanvraag:
    bij de huurmaatschappij

3. Sociale correcties

In het kader van de verplichte ziekteverzekering werden een aantal maatregelen uitgewerkt om mensen met een laag inkomen te beschermen tegen hoge uitgaven voor gezondheidszorgen. Deze maatregelen moeten het algemeen stelsel dus corrigeren.
De voornaamste maatregelen zijn:
 -  De verhoogde tegemoetkoming
 -  De bescheiden inkomen franchise
 -  De fiscale franchise
 -  Het zorgforfait ( 248€ Op jaarbasis)
 -  Forfait palliatieve zorgen ( 483,39€)
 -  Het Incontinentieforfait ( 388,18€ Op jaarbasis)
 -  Bijzonder solidariteitfonds ( mogelijke tussenkomst voor uitzonderlijke
    behandelingen bij zware aandoeningen)

Voor de voorwaarden en aanvragen: Maatschappelijk Werk van je mutualiteit

4. Juridische beschermingsmaatregelen

In principe wordt elke Belg, ouder dan 18 jaar, bekwaam geacht om de gevolgen van zijn daden juist in te schatten. Er bestaat echter een groep van mensen die feitelijk onbekwaam zijn, d.w.z. niet in staat hun goederen te beheren, hun eigen leven te plannen en te leiden. Voor hen kan de rechter maatregelen treffen zodat ze beschermd worden. Hij geeft deze mensen een beschermingsstatuut. Het beheer van zijn goederen wordt overgedragen aan derden, die in het belang van de beschermde persoon alleen of samen met hen deze goederen beheert.
Info:
 -  notaris of advocaat
 -  griffier van de Vrederechter

5. Tussenkomsten in behandelingen en hulpmiddelen

Binnen de Ziekte- en Invaliditeitsverzekering worden bepaalde behandelingen en hulpmiddelen geheel of gedeeltelijk vergoed. De aanvragen moeten worden ingediend bij de adviserend geneesheer van je mutualiteit.
De aanvraag moet gebeuren met het geijkte aanvraagformulier en het eventuele bestek van het toestel. Om een tussenkomst te kunnen bekomen moet men voldoen aan medische en administratieve criteria en moet betrokkene in regel zijn met de verzekerbaarheid.
Voor bepaalde hulpmiddelen en behandelingen kan de adviserend geneesheer een medische goedkeuring geven en voor anderen kan hij enkel een medisch advies geven.
De goedkeuring voor deze laatste groep wordt gegeven door het College van Geneesheren- Directeurs van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)
De Ziekte en Invaliditeitsverzekering voorzien ook tussenkomsten in bepaalde behandelingen en toestellen in het kader van functionele revalidatie.
Wanneer de adviserend geneesheer enkel een advies heeft uitgebracht wordt de uiteindelijke beslissing genomen door het College van Geneesheren-directeurs.
Info: je mutualiteit

6. Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap

Doelgroep

Personen met een langdurige en belangrijke beperking van de kansen tot sociale integratie ten gevolge van een aantasting van de mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke mogelijkheden.
De persoon moet jonger zijn dan 65 jaar.

Procedure

Er moet een concrete zorgvraag zijn en er is geen tussenkomst mogelijk voor prestaties die liggen voor de inschrijvingsdatum.
De aanvrager moet zich voor zijn inschrijving wenden tot een erkend multidisciplinair team zoals Dienst Maatschappelijk Werk. Dit team maakt een multidisciplinair verslag op.
Het inschrijvingsformulier en het multidisciplinair verslag worden aan het Vlaams Fonds overgemaakt.
De aanvraag wordt door de administratie voorgelegd aan een Provinciale Evaluatiecommissie(PEC)
De PEC stelt een integratieprotocol op en de administratie onderzoekt de aanvraag. Het Vlaams Fonds treft een beslissing en betekent deze aan de aanvrager en aan het multidisciplinair team. De aanvrager kan bij een negatieve beslissing binnen de dertig dagen beroep aantekenen bij de Arbeidsrechtbank.

Info: je mutualiteit

7. Aanbod van diensten in de thuiszorg

Gezins- en bejaardenhulp

Deze dienst helpt gezinnen, bejaarden en of mensen met een handicap, wanneer ze een aantal taken niet meer alleen aankunnen en de hulp nodig hebben van een gezin- of bejaardenhelpster. Dit kan zijn voor:
 -  huishoudelijke hulp o.a. wassen, strijken, boodschappen doen, het onderhoud
    van de woning, herstellingen doen enz.
 -  hygiënische verzorgende hulp o.a. helpen bij het wassen, het aankleden,
    beperkte en algemene verpleging
 -  algemene familiale hulp o.a. hulp bij het organiseren van het huishouden,
    nodige contacten leggen met mutualiteit, post, bank enz.
 -  morele ondersteunende hulp bij de dagelijkse zorgen en bekommernissen door
    aanwezig te zijn en luisterend aandacht te bieden

Erkende diensten

 -  Verbond der Vrije Mutualiteiten van Limburg Geraertstraat 20, 3500 Hasselt,
    tel. 011/227902
 -  Familiehulp K.A.V. Mgr. Broeksplein 6, 3500 Hasselt, tel. 011/290886
 -  V.Z.W. Gezin- en Bejaardenhulp, Minderbroedersstraat 8, 3000 Leuven, tel.016/243990
 -  Gezin – en Bejaardenhulp van de V.Z.W. Thuisgezondheidszorg Beringen
    Koolmijnlaan 266,3582 Koersel
 -  V.Z.W. Onafhankelijke Thuiszorg Vlaanderen Nieuwstraat 35, 3600 Genk, tel.089/356753
 -  VZW Familiezorg Capucienenstraat 10, 3500 Hasselt, tel.
 -  Gezin- en Bejaardenhulp van de Landelijke Beweging Schapenstraat 34,
    3000 Leuven, tel.016/243991
 -  Dienst voor Gezin- en Bejaardenhulp van je plaatselijke O.C.M.W.

Thuisverpleging

Verpleegkundigen verstrekken dagelijks de nodige zorgen aan patiënten die thuis verblijven o.a. inspuitingen, wondverzorging of verbanden, hygiënisch materiaal enz.

Wit Gele – Kruis en het geven van dieetadvies

Personen die lid zijn van C.M. Limburg zijn automatisch lid van het Wit Gele Kruis en is de verpleging aan huis kosteloos. (niet voor zelfstandigen die enkel voor grote risico's zijn verzekerd)

Info: 011/225868

Familiehulp: Personen die lid zijn van C.M. Limburg hebben recht op bijzondere tegemoetkomingen.
De dienst Maatschappelijk Werk van C.M. Limburg

Deze dienst richt zich vooral tot mensen die vragen of problemen hebben in verband met ziekte en handicap. Specifiek voor thuiszorg kan de maatschappelijk werker hulp verlenen op het vlak van:
 -  Het aanvragen van mogelijke tussenkomsten en voorzieningen
 -  Hulp bij organisatie van de thuiszorg en welke voorzieningen en hulpmiddelen
    kunnen worden aangevraagd.
 -  Sociaal juridische informatie
 -  Het ondersteunen van het thuismilieu via het bespreken van en het meehelpen
    zoeken naar oplossingen bij moeilijkheden rond de thuisverzorging.
 -  Psycho sociale begeleiding van zieken en thuisverzorgers.
 -    Wie neemt welke zorg op zich?
 -    Hoe kunnen afspraken worden gemaakt?
 -    Wat als ik het niet meer aankan?
 -    Wat als ma zwaarder ziek wordt?
 -    Ik kan nooit weg, kan er eens iemand mij aflossen?

Via regelmatige gesprekken, informatie en advies zal de maatschappelijke werker proberen het zorgbehoevende gezin zoveel mogelijk te ondersteunen.

8. Mogelijkheden van tijdelijke opvang en verzorging

Herstelverblijven

Wie komt in aanmerking en mogelijke duur?
          A. Herstellenden van een acute aandoening
               Duur: verblijf van minstens 14 dagen tot maximum 60 dagen per jaar
               Aanvraag dient te gebeuren binnen de 10 dagen na ontslag uit het ziekenhuis.
               Keuze van hersteloord: Domaine de Nivézé te SPA, Ter Duinen
                te NIEUWPOORT, Karmelberg teWAREGEM, Hoidonk te ZANDHOVEN
               Verblijfskosten: de tegemoetkoming wordt bepaald door
               het Nationaal Secretariaat en rechtstreeks betaald aan
               de inrichting.
               Persoonlijk aandeel:  - 9,92€ per dag voor de herstellenden die recht
                                                 hebben op de voorkeursregeling.
                                              - 18,20€ per dag voor de andere herstellenden
               Verplaatsingskosten : voor heen en terugreis, worden door het hersteloord
               de reiskosten terugbetaald op basis van het openbaar vervoer.
               Aanvraag te doen via Maatschappelijk Werk.

          B. Herstellende met een chronische aandoening
               Duur: minstens 14 dagen tot maximum 21 dagen
               Keuze van hersteloord: Hoidonk te Zandhoven en Domaine de Nivézé te Spa
               Verblijfskosten: 28,36€ per dag zonder V.T.; 24,79€ per dag met V.T.
               ( niet CM-lid: 52€/d.) Voor het verblijf in andere dan de aangenomen
               hersteloorden, bedraagt de tegemoetkoming 6,20€ per dag.
               De verblijfkosten worden rechtstreeks aan de instelling
               betaald door belanghebbende zelf. De voorziene tegemoetkoming
               van 6,20€ per dag wordt door het hoofdkantoor betaald aan
               de rechthebbende op voorlegging van de rekening van de
               instelling.

               Verplaatsingskosten: geen tussenkomst.

Opvangcentra

Tussenkomst in kortverblijf
    Hoe aanvragen?
    VOORAFGAANDELIJK bij de maatschappelijke werker via het plaatselijk kantoor of
    via Ziekenzorg.

Dagcentrum
    Info: maatschappelijk werk

9. Ziekenvervoer

tel. 0800-97 107

10. Tegemoetkomingen van verenigingen

Stichting tegen Kanker - Fondation contre le Cancer
Leuvensesteenweg 479 - 1030 Brussel
Chaussée de Louvain 479 - 1030 Bruxelles

www.kanker.be - www.cancer.be

Monica Bloemen

limburg@stichtingtegenkanker.be

Regiocoördinator Limburg
Departement regionale coördinatie & Levensloop
Gsm: 0474 39 85 43

________________________­­­­­_________________

Kom op tegen kanker.
Koningsstraat 217
1210 Brussel

e-mail: https://www.allesoverkanker.be/kankerlijn
website: https://www.komoptegenkanker.be/
https://www.allesoverkanker.be/?gclid=CPmJg-32qcMCFSnKtAod9hYAZg